• slideshow
  • Shrine to St. Elizabeth (!) Shrine to St. Elizabeth
  • Up the Central Aisle (!) Up the Central Aisle
  • Up the Central Aisle #2 (!) Up the Central Aisle #2
  • Altar of Relics (!) Altar of Relics
  • Sailing Ship (!) Sailing Ship
  • Behind the Altar (!) Behind the Altar
  • Virgin Mary Statue (!) Virgin Mary Statue
  • Chapel of the Holy Agony (!) Chapel of the Holy Agony
  • Chapel of the Holy Agony #2 (!) Chapel of the Holy Agony #2